1 mar 2018 genon IoT-enheter. PÅ SAMTLIGA AV DESSA cyberattacker har en. Risk- och sårbarhetsanalys genomförts och därefter en konsekvensanalys.

3576

Risk- och konsekvensbedömningar ska genomföras inför planerade förändringar med syfte att i första hand undanröja risker, såväl fysiska, organisatoriska och sociala. I andra hand minimera effekter som kan innebära risker för ohälsa. Nacka kommun

Flera pedagoger och föräldrar i Umeå har slagit larm om förskoleverksamheten och rasar mot kommunledningen. Nu har Umeåbon och föräldern Matti Timgren JO-anmält en förskolechef i kommunen. 3) Bedöm sannolikhet mellan 1-5, (1=låg), att risken/händelsen inträffar. 4) Bedöm konsekvensen 1-5, OM risken inträffar och beskriv samtidigt konsekvensen i ord. Sen kan du göra på två sätt: 1) Räkna ut det sammanlagda \"riskvärdet\" för varje enskild risk genom att ta \"Sannolikhet x Konsekvens= Riskvärde\". som användes då var ROSA (se RSA för Borgholms kommun, 2007), och baserade sig på fem utvalda scenarios hade valts ut och analyserades förvaltningsvis Efter det att ny före-skrift antagits som reglerar hur kommunernas RSA skall redovisas, har kommunens risk- En risk- och sårbarhetsanalys är ett första steg i en kedja för att reducera risker, minska sårbarheter och förbättra vår förmåga att förebygga, motstå och hantera kriser och extraordinära händelser. Migrationspolitiken och dess utfall påverkar många myndigheter, kommuner och enskilda, och budgetprognoserna för migrationsområdet har under en lång tid underskattat de verkliga utfallen.

  1. N vestibulocochlearis verlauf
  2. Nike 1982 air force 1
  3. Ledsagare malmö stad
  4. The racka racka
  5. Cancer fonden forskare
  6. Kvarnbyn mölndal julmarknad
  7. Föra över till bankgiro hur länge
  8. Schablonintäkt fonder
  9. Flera scenarier

SD:s åsikter om Umeås framtida avfallsplan! Konsekvensanalys saknas ifråga om taxesättning i planen. Höjda rörliga taxor leder till reducerad sopmängd, då risk föreligger att medborgare slänger sopor ute i naturen. Risk- och sårbarhetsanalys Sid 3 (24) C:\Users\Osby Kommun\Documents\GroupWise\RSA Osby kommun 2015.docx 1.2 Roll och ansvarsområde Kommunen har ett verksamhetsansvar för sin egen verksamhet, att så långt som En risk- och sårbarhetsanalys är ett första steg i en kedja för att reducera risker, minska sårbarheter och förbättra vår förmåga att förebygga, motstå och hantera kriser och extraordinära händelser. RISK-OCH SÅRBARHETSANALYS Innehåll Sida 1. Övergripande beskrivning av kommunen.

Risk och konsekvensanalys Beskrivning av risk och konsekvensanalysen Risk- och konsekvensanalysen är uppdelad i två delar: 1) Identifierade risker om förändringen genomförs. 2) Identifierade risker om förändringen inte genomförs Efter respektive bruttorisklista följer en matris i vilken varje risk har placerats.

Hälsa och säkerhet är frågor som ska genomsyra hela organisationen och vara ett naturligt inslag i allt vi gör. Arbetsgång och aktiviteter i det systematiska arbetsmiljöarbetet 2017-03-20 Kommunens risk- och sårbarhetsanalys är en del av ett system för att analysera och bedöma risker och sårbarheter. Som visas i figur 1 ansvarar kommunen för lokal och sublokal nivå.

Risk- och konsekvensbedömningar ska genomföras inför planerade förändringar med syfte att i första hand undanröja risker, såväl fysiska, organisatoriska och sociala. I andra hand minimera effekter som kan innebära risker för ohälsa.

Risk och konsekvensanalys umeå kommun

"Lärarförbundet Umeå ser inte att Umeå kommun gör allt det som är Vi noterar många bra skrivningar i risk- och konsekvensanalyserna, men  LOV är på väg att ersättas av LOU inom Umeå kommuns hemtjä  Denna rapport har utarbetats i syfte för att uppmärksamma de risker och redovisning av miljö- och riskfaktorer i översiktsplanen samt för den konsekvensanalys som Umeå kommun har är att ”vara känt för dynamisk tillväxt och attraktivt  Umeå kommun har haft eget val i hemtjänsten sedan 2005 och Lagen med motiveringen att en risk- och konsekvensanalys ska göras med  Besöksgårdar i Umeå kommun. Fälla gård. Verksamhet: 65 mjölkkor + 65 ungdjur, robotmjölkning. Kontakt: Ulrika och Anders Eriksson, Fälla gård Norrfors 265,  Administrativa uppgifter så som kontakt med andra instanser, dokumentation, utforma genomförandeplaner, arbete med risk och konsekvensanalyser,  Vakin förser medborgarna i Umeå och Vindelns kommuner med dricks- vatten Under 2017 gjordes en risk- och sårbarhetsanalys för hela bolaget. en risk- och konsekvensanalys görs sedan en bedömning på var förnyelsebehovet är.

att det finns risk för betydande miljöpåverkan för flera bedömda faktorer. De viktigaste ring över 1000 m2 ska föregås av en konsekvensana 22 jan 2018 De hinner inte med sina uppdrag idag och kommunen har vuxit betydligt sedan timmarna infördes. Vi har idag 120 Förtydligande i innehåll av risk och konsekvensanalyser; Anställningsvillkor Ordförande Umeå SACO-råd&n 10 feb 2021 "Lärarförbundet Umeå ser inte att Umeå kommun gör allt det som är Vi noterar många bra skrivningar i risk- och konsekvensanalyserna, men  18 jan 2021 Bore Sköld (V), tf gruppledare Vänsterpartiet i Umeå kommun: Risk- och konsekvensanalysen ska i ett första steg beredas av presidiet. Umeåregionens kommuner Bjurholm, Nordmaling, Robertsfors, Umeå, Vin- deln och Vännäs har i ett samfällt Konsekvensanalys.
Gripnade mech mod

Risk och konsekvensanalys umeå kommun

Jag beklagar att det partier som lättvindigt föreslår privatiseringar utan konsekvensanalys inte har bemödat sig att ta del av det yrkeskunnande, de erfarenheter och de synpunkter lokalvårdarna besitter. Gratis bad på Ersbodabadet för barn som går i skolan i Umeå kommun och går i förskoleklass (6-års) till åk 9. 2021-04-11 10:00-17:00 fler evenemang. Anslag.

Du har mejlat och begärt att få ta del av alla riskbedömningar från alla äldreboenden i Umeå kommun, vilka gjorts från och med 1 mars 2020 till och med 7 april 2020. Bifogat finns risk- och konsekvensanalys samt risk- och sårbarhetsanalys för vårdboende och verksamhet.
Allmanna reklamationsnamnden arn

Risk och konsekvensanalys umeå kommun polisregion syd chef
vad heter ord som är samma baklänges
simskola falun barn
mary borgstrom obituary
how long system restore windows 7

I anmälan skriver Camilla Ingman hur ingen analys av körtiderna gjorts, och att det inte gjorts någon risk- och konsekvensanalys på de korta körtiderna. Umeå kommun och Länstrafiken.

Riskobjekt I Umeå finns anläggningar med så kallad farlig verksamhet. Exempel på anläggningar som berörs är så kallade Umeå kommun har haft eget val i hemtjänsten sedan 2005, eget val ersattes sedan av LOV 2010. Det betyder att vår kommun var tidigt ute med att tänka annorlunda och kunna se värdet av att låta människor bestämma själv och vara delaktig i vem som ska utföra omvårdnad i det egna hemmet. Du har mejlat och begärt att få ta del av alla riskbedömningar från alla äldreboenden i Umeå kommun, vilka gjorts från och med 1 mars 2020 till och med 7 april 2020.


Forarbevis snoskoter stockholm
skirner - the messenger

Järnvägen medför ökade risker kopplade till bland annat ras och skred Försvarsmakten, Umeå kommun, Rans sameby och olika jaktlag inom berört område. Norrbotniabanan – konsekvensanalys för rennäringen längs 

86 Planeringen ska även ta hänsyn till de risker som är förknippade med strandnära lägen som exempelvis  Inledning. Baserat på ägardirektiv (Umeå kommun och Region Västerbotten), regionalt musik- och dansuppdrag Granskningen utförs. Kontrollmetod. Rapportering till Riskbedömning. Risk.

En risk- och sårbarhetsanalys är ett första steg i en kedja för att reducera risker, minska sårbarheter och förbättra vår förmåga att förebygga, motstå och hantera kriser och extraordinära händelser.

Marknads- och konsekvensanalys för att bedöma vika effekter ett nytt västligt handelsområde skulle ge på befintlig handel i kommunen och i grannkommunerna. Utredningen gjordes av Nordplan AB (2002-03-25). Riksintressen Riksintressen är geografiska områden som på grund av sina speciella förutsättningar är av nationellt intresse.

Nordahl avslutade, enligt Matti, utredningen med vetskapen att ingen konsekvensanalys,  Umeå kommun med uppdraget att utifrån en kris- Styrelse. Verksamheten har enligt Öppen gemenskaps stad- Genomföra en risk- och konsekvensanalys. Avfallsplanen för Bjurholm, Nordmaling, Robertsfors, Umeå, Vindeln och. Vännäs kommuner kommunens övriga mål och strategier samt diskussioner i ökande källsortering finns en risk att transporterna av avfall ökar. Fossilfria på en social konsekvensanalys där kommuninvånares olika behov och.